Husbesiktning Ödeshög

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning i Ödeshög utförs vid köp av fastighet, vanligtvis beställs och betalas besiktningen av köparen även om det finns vissa undantag där mäklarkedjor via besiktningsföretag utför en besiktning som senare kan användas som överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är en juridisk besiktning, där man endast utför okulär kontroll för bedömning av byggnadens skick, besiktningen utförs i relation till jordabalken som bildar juridiskt underlag för hur besiktningen kan utföras. Besiktningen omfattar alla tillgängliga ytor och konstruktioner, i de fall byggnadsdel inte kunnat besiktas ska detta särskilt anges i protokollet. Exempel på detta är snötäckt tak eller stödbensutrymmen utan inspektionsluckor eller luckor som inte är krypbara (mindre än 40x40 cm).

Takbesiktning i Ödeshög

Ovanpå bostaden sitter husets viktigaste beståndsdel, nämligen taket. Förutom att taket skyddar oss som bor i byggnaden från väder och vind bidrar det även till att hålla husets struktur intakt genom att skydda mot fuktangrepp. Det förutsätter dock att taket är i ett gott skick. Genom att låta en fackman göra en takbesiktning med jämna mellanrum kan du säkerställa att ditt tak mår bra.

Pris för takbesiktning

Vad kostar en takbesiktning i Ödeshög? Om du anlitar en takfirma för att åtgärda problem med taket gör de ofta en besiktning utan extra kostnad. Du kan också anlita en oberoende besiktningsman för att besiktiga tak. Då får du räkna med en kostnad på mellan 3000 och 5000 kronor. Kostnaden kan variera i olika områden och är också beroende av hur stor takyta som ska ses över. Det är dock välinvesterade pengar om man betänker hur mycket det kostar att lägga ett helt nytt tak. Kontakta oss om ni behöver besikta taket.

Överbesiktning

Om någon av parterna vill pröva utfallet av en besiktning kan man begära överbesiktning. Vid denna besiktning prövas frågor runt entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. Begäran av överbesiktning i Ödeshög ska göras inom en månad efter att parten fått utlåtandet från den besiktning som ska överprövas om särskilda skäl för förlängning av tiden finns. Överbesiktning utförs av besiktningsman som parterna utser gemensamt. Överbesiktningen ersätter den besiktning eller delar av besiktning som föranlett överbesiktningen.

§59-besiktning (2-årsbesiktning)

Tvåårsbesiktningen utförs senast två år efterslutbesiktningen, beställaren tar initiativ till besiktningen, beställaren betalar även besiktningen. Besiktningen syftar till att kontrollera om det uppkommit fel sedan slutbesiktningen/avslutad entreprenad. Entreprenören är ansvarig för felen om denne inte kan visa att de uppstått på grund av slarv, olyckshändelse eller vanvård eller liknande från konsumentens sida. Fel som upptäcks ska reklameras omgående, dock max två år efter avslutad entreprenad och slutbesiktning. Beställaren reklamerar själv felet, om fastigheten bytt ägare kan ny ägare (3-part) inte reklamera entreprenören om man vid överlåtelsen inte avtalat med entreprenören att den nya ägaren övertar reklamationsrätten.

Förbesiktning

En part kan begära förbesiktning om konstruktionsdelen är svårkontrollerad efter avslutat arbete, t ex en fasad så länge byggställningar finns kvar på plats och en vind innan den blivit isolerad. Förbesiktning kan även utföras emellan två moment där det senare kan medföra skador i tidigare utfört arbete, detta förekommer särskilt när flera underleverantörer än inblandade i entreprenaden. Alla berörda parter ska kallas till förbesiktningen. Entreprenadhandlingar samt undertecknade protokoll och intyg från egenkontroller ska finnas tillgängliga vid förbesiktning i Ödeshög. Den del av ett arbete som förbesiktats ska inte besiktas vid slutbesiktningen, utlåtandet från förbesiktningen är en del av slutbesiktningen.

Särskild besiktning

Efter entreprenadtidens utgång kan det visa sig att en funktion uteblivit eller att fel uppstått på grund av att det inte hanterats korrekt, i detta fall kan någon av parterna begära särskild besiktning. Felet ska finnas vid besiktningstillfället men inte noterats eller märkts av besiktningsmannen. Beställaren kan påpeka fel till entreprenören i upp till 6 månader efter slutbesiktningen. Om parterna är oense om ett fel kan särskild besiktning pröva om det förekommer fel i entreprenaden. Kallelse till särskild besiktning i Ödeshög ska det anges vad besiktningen omfattar, besiktningsmannen fattar självständiga beslut men båda parter får föra egen talan.

Kontrollbesiktning i Ödeshög

Kontrollbesiktning utförs i syfte att påträffa och åtgärda fel och brister innan slutbesiktningen i syfte att underlätta för båda parterna. Kontrollbesiktningen utförs i så god tid före slutbesiktningen att det finns utrymme att utföra kompletteringar och korrigeringar innan slutbesiktningen, besiktningen kan dock inte utföras förrän entreprenaden är färdig. Utlåtande från kontrollbesiktning skickas skyndsamt till berörda parter, helt samma dag eller dagen efter. Kontrollbesiktning finns inte med i ABS och har därför inte samma status som de besiktningar som finns angivna i lagar och allmänna bestämmelser.

Statusbesiktning

Statusbesiktning är i princip samma som överlåtelsebesiktning men med den väsentliga skillnaden att påträffade brister och tecken på fel utreds i samband med besiktningen. I protokoll från statusbesiktning redovisas konstruktionsbeskrivning, påträffade avvikelser, noteringar vid utredning (ofta håltagning), slutsatser av noterat samt förslag på lämpliga åtgärder i syfte att åtgärda påträffade fel. En statusbesiktning kan omfatta hela byggnaden eller vara begränsad till enskild konstruktionsdel, omfattningen av besiktningen bestäms innan utredningen påbörjas. Statusbesiktning i Ödeshög är lämplig vid köp av fastighet, inför renoveringar eller för att skaffa kännedom om byggnadens eller delar av byggnadens status under pågående ägande.

Efterbesiktning

Efterbesiktning utförs i syfte att kontrollera om tidigare påtalade fel blivit åtgärdade enligt anmärkning. Vid efterbesiktning i Ödeshög får man inte föra in andra ej tidigare påtalade fel om båda parterna inte ger sitt godkännande till detta. Överenskommelsen ska särskilt noteras i dokument efter besiktningen.

Om oss