Hem / Tjänster / Besiktning / Statusbesiktning

Statusbesiktning

Privatperson

Statusbesiktning eller statuskontroll? Aquademica kan erbjuda oberoende och förebyggande inspektioner av bostaden med syfte att upprätta en översikt av husets generella status. Kontrollen är lämplig att utföra inför exempelvis ägarbyte eller större renoveringar.

Vid ägarbyte är det viktigt att veta om byggnaden är behäftad med felaktigheter som kräver omedelbara åtgärder. Vid renovering och tillbyggnation är det viktigt att man inte bygger in fuktskador eller andra fel som kan påverka inomhusmiljön i den färdiga byggnaden. Kontrollen kan även användas för att ge en överblick av byggnadens generella status under pågående ägande, för att bilda underlag för löpande underhåll och planering inför mer omfattande renoveringar såsom takbyte, fönsterbyte och liknande. Vi gör en bedömning av vad som behöver göras och i vilken ordning det är lämpligt att utföra underhållet. Kontrollen kan påvisa fel och brister innan skador uppstår, vilket gör att onödiga renoveringskostnader kan undvikas.

Kontrollens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster. Kontroll av rörsystemet utförs med avancerad sökutrustning, kontroll av värmeförluster utförs med värmekamera.

Besiktningen redovisas i ett protokoll som innehåller våra iakttagelser, bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpliga åtgärder.

Förvaltare

Aquademica erbjuder oberoende och övergripande kontroll av byggnadens generella status avseende fukt i konstruktioner, konditionen på avlopp, vatten och värmesystem samt förekomst av värmeläckage. Statuskontroll är lämplig att utföra vid renoveringar och ombyggnationer så att skadade delar inte lämnas kvar i färdig konstruktion, till exempel kvarlämnade fuktskador som senare kan orsaka hälsoproblem hos boende eller användare. Kontrollen hjälper även till att upptäcka problem innan renoveringsarbeten påbörjas, vilket minimerar risken för störningar under själva renoveringen.

Omfattningen av statuskontrollen bedöms utifrån behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar som tak, fönster, våtrum och liknande, allt enligt kundens önskemål. Vid kontrollen kan vi kontrollera VVS-systemets status, detta i syfte att minska risken för stora vatten- och fuktskador. Skadade och hårt slitna delar kan bytas innan skada uppstår. Vidare kan vi utföra kontroll av värmeläckage i husets stomme, vilket kan hjälpa till att minimera byggnadens driftskostnad.

I protokoll efter inspektion presenteras brister och avvikelser samt vår riskbedömning av påträffade brister och avvikelser. I protokollet lämnas dessutom en prioriteringslista över lämpliga och nödvändiga åtgärder utifrån iakttagelser vid inspektionen. Listan över lämpliga åtgärder omfattar en detaljerad beskrivning av vad som bör utföras.  

Kontakta Aquademica för mer information om statusbesiktning, skadebesiktning eller förbesiktning.

Om oss