Hem / Tjänster / Fukt / Fuktmätning

Fuktmätning

Behov av fuktmätning?

Vi hjälper dig. Klicka på knappen nedan eller ring oss på 077-190 50 20.

Mäta fukt

Fuktmätning kan göras i badrum, på vinden eller i vilket rum som helst, och fukt kan mätas i betong, trä, och gips, men även i ett flertal andra material. Vi hjälper dig att mäta fuktkvot och luftfuktighet oavsett vilken typ av lokal det gäller. Trägolv, badrum eller husvagn? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vid våra utredningar utförs fuktmätning trä i alla typer av material. Mögelmätare I trämaterial sker mätning med en resistiv fuktmätare, vilket visar fuktinnehållet i fuktkvot (Fk). I luft mäts relativ luftfuktighet och temperatur (Rf). Utifrån mätningar kan vi fastställa luftens eller materialets absoluta vatteninnehåll och därefter jämföra avvikelser i fuktinnehållet mellan olika delar och konstruktioner i byggnaden. Vid vissa tillfällen krävs uttag av materialprov för att fastställa exakt fuktinnehåll, metoden kallas KMG-mätning, vilket innebär att man väger, torkar och väger provet för att få fram dess exakta fuktinnehåll. Mätmetoden används främst i betong eller i fuktmättat trä.

Syftet med mätningen är främst att kontrollera om fuktinnehållet ligger över eller under kritiskt gränsvärde för tillväxt av mikroorganismer eller kemisk nerbrytning av limmer och liknande. Fuktmätning kan vara lämplig vid misstänkt fuktskada i konstruktion, innan installation av plastmattor på bjälklag , innan målning av renoverade eller nya väggar och i förebyggande syfte.

Mikrobiell tillväxt kan ske från en relativ luftfuktighet om ca 70 %, vilket i trä motsvaras av en fuktkvot om ca 17 %. Med mikrobiell tillväxt avses hussvamp, rötsvampar, bakterier, jordbakterier samt en rad andra svamp- och mögelarter. Träförstörande svamp som til exempel hussvamp kräver dock fuktmättnad, eller värden strax under, för att gro. Fuktmättnad inträffar vid 100 % Rf eller 28-30 % Fk.

Syftet med mätningen är främst att kontrollera om fuktinnehållet ligger över eller under kritiskt gränsvärde för tillväxt av mikroorganismer eller kemisk nerbrytning av limmer och liknande. Fuktmätning kan vara lämplig vid misstänkt fuktskada i konstruktion, innan installation av plastmattor på golvbjälklag, innan målning av renoverade eller nya väggar och i förebyggande syfte.

Mikrobiell tillväxt kan ske från en relativ luftfuktighet om ca 70 %, vilket i trä motsvaras av en fuktkvot om ca 17 %. Med mikrobiell tillväxt avses mögelsvampar, rötsvampar, bakterier, jordbakterier samt en rad andra svamp- och mögelarter. Träförstörande svamp, t ex hussvamp, kräver dock fuktmättnad eller värden strax under för att gro.

Fuktmättnad inträffar vid 100 % Rf eller 28-30 % Fk.

Fukt i luft och material

All luft innehåller viss mängd fukt, även luft inuti porösa material. För att bedöma fuktinnehållet i material använder man olika typer av fuktmätare. Mätning i luft utförs med luftfuktighetsmätare och mätning i material utförs med olika typer av stiftmätare eller med luftfuktighetsmätare i borrade mäthål. 

Mätning med stift sker genom att instrumentet sänder ut ström genom det ena stiftet och registrerar hur mycket som återvänder till det andra. Denna typ av mätning kräver att den som hanterar mätinstrumentet kan tyda mätsvaret, eftersom vissa material har bättre strömledande förmåga i sig. Vid mätning i hårdare träslag får man ett högre utslag som tyder på att materialet är fuktigare än var det egentligen är. Vid mätning med stift är det även viktigt att stiften placeras längs med träets

Vid mätning i borrade hål är det viktigt att man avvaktar minst tre dygn efter borrning innan man mäter eftersom värmeutvecklingen vid hålborrning medför viss torkande verkan emot materialet runt mäthålet. 3 dygn mellan borrning och mätning gäller i princip alla material. Under tiden mellan borrning och mätning ska mäthålet vara förseglat med propp eller tejp.

Mätning i luft och med stiftmätare och liknande bedöms som indikering eftersom man aldrig helt kan undvika avvikelser som beror på missvisande mätare och olika materials egna egenskaper.För att få exakta mätvärden måste man utföra mätningen enligt kmg-metoden. Detta innebär att man tar ut ett prov och väger det, därefter ska provet torkas i ugn varefter man åter väger provet/provmaterialet.Differensen mellan de båda vägningarna anger materialets fuktinnehåll. Vid denna typ av mätning är det mycket viktigt att provet hanteras rätt från provplatsen till platsen där provet ska hanteras.

Förutom ovan nämnda metoder att kontrollera ett materials fuktinnehåll finns även olika typer av mätare för indikering utan förstörande inverkan på det kontrollerade materialet.Vid denna typ av fuktkontroll är det ännu viktigare att man använder referenspunkter. T ex finns vissa typer av klinkers och kakel med ett högt innehåll av strömledande mineraler och ibland metaller, vilket kan ge indikationer på fuktskador där sådana inte finns.

Fukttransport

Fukt transporteras in och ut ur material eller omlagras i material på i princip tre olika sätt:

Diffusion

Fukttransport i ångfas där vattenånga diffunderar från högre ånghalt till lägre ånghalt. Drivkraften är alltså skillnaden i ånghalt. Storleken på fuktflödet blir beroende på hur tätt materialet är, det vill säga vilket ångmotstånd materialet har.

För att dimensionera en byggnad eller konstruktion måste man göra beräkningar av diffusionsmotståndet, dessa beräkningar kan även utföras i syfte att bedöma om en konstruktions fuktinnehåll har en naturlig förklaring eller om det finns tecken på tillstötande fukt. Diffusion är också ett dominerande transportsätt vid uttorkning av material.

Konvektion

Vattenångan följer med luftrörelser genom konstruktioner. Med detta transportsätt kan ibland mycket stora mängder fukt transporteras. Om luften dessutom kyls under sin väg (vilket t ex sker om luften läcker inifrån och ut under vinterförhållanden) sjunker ånghaltens mättnadsvärde och vattenånga kondenserar och fukthalten stiger med risk för fuktskador som följd. Kall luft har sämre fuktbärande kapacitet än varm luft, avkylningen medför att del av fukten i den varma luften fäller ut i form av vattendroppar.

Kapillärsugning

Kapillärsugning är ett transportsätt där fukt förflyttar sig i material i vätskefas. Drivkraften är något förenklat fukthalten och fukten transporteras alltså från områden med höga fukttillstånd till områden med lägre. Ett specialfall är när ett material är i kontakt med flytande vatten, t ex slagregn. Då kan stora mängder vatten sugas in i materialet.

Avgörande för hur mycket som transporteras kapillärt är materialets kapillaritet som beror av porstrukturen. Vissa material suger inte alls och kallas då kapillärbrytande.

Fuktmätning gränsvärden

Gränsvärden vid fuktmätning är cirka 70-75% relativ fuktighet eller cirka 15-17% fuktkvot för trä; vid högre värden finns risk för fuktskador. Gränsen varierar något beroende på hur kompakt materialet är.

Värden för fuktmätning

Fuktmätningsvärden bör för bästa resultat mätas ut flera gånger under en period för att få ut den genomsnittliga fuktkvoten, då fuktvärden kan röra sig mycket uppåt och neråt.

Fuktmätning hus

Det är lämpligt att använda någon form av fuktmätare i sitt hus så att man därmed kan vara medveten om fuktigheten och ta steg för att förebygga mögel och dylikt.

Fuktmätning betong

Att fuktmäta betong rekommenderas att överlåta till experter då det antingen involverar att borra ett provhål för insticksmätare eller att skicka ett prov av betongen till laboratorieanalys. För att fuktmäta betong görs antingen ett provhål i vilken insticksmätare införs, eller så tas ett litet prov som skickas till laboratorieanalys.

Mäta fukt

För att mäta den relativa luftfuktigheten bör du använda en hygrometer, medan en insticksmätare används för att fuktmäta själva byggnadsmaterialet.

Mäta fukt i golv

När du mäter fukt i golvet görs ett provhål i vilket man för in en insticksmätare. För vissa är detta för komplicerat, och då kan experter anlitas.

Fuktmätning badrum

Det är svårt att mäta fukt i badrum då det vid normal användning blir fuktigt – istället mäter man i angränsande rum.

Mäta fukt i väggar

Interna fuktskador på väggar är svårupptäckta, och därför måste prov göras med en insticksmätare för att få ett tillförlitligt resultat.

Kontakta Aquademica för mer information om fuktmätning.

Om oss