Hem / Tjänster / Läcksökning / Fjärrvärmeläcka

Fjärrvärmeläcka

Vi hjälper dig med läcksökning av fjärrvärme

Aquademica arbetar med både akuta uppdrag och planerade underhålls- arbeten där status av ledningsnät fastställs, detta för att minimera framtida läckage.

Läcksökning för läckage i fjärrvärmesystem

Fjärrvärme är ett av de vanligaste uppvärmningssätten i Sverige på grund av dess energieffektivitet. De stora fjärrvärmenäten drabbas med jämna mellanrum av läckage och då krävs snabba insatser för att åtgärda problemet.

En vanlig uppdelning som vanligtvis görs när man diskuterar fjärrvärmeläckage är den mellan larmade respektive olarmade kulvertledningar. Som antyds av namnet har den larmade kulverten ett eget larmsystem som är tänkt att larma till följd av den fukt ett läckage avger. Med hjälp av larmsystemet ska man även kunna lägesbestämma läckagets position. Teoretiskt sätt är detta möjligt men det finns flera risker med denna typ av larm där den främsta kritiken är att fukten inte behöver kommer från ett rörläckage. Att underhålla larmsystemet är kostsamt och en stor budget krävs.

Vi på Aquademica diskuterar inte om en kulvert är larmad eller inte – det påverkar inte våra mätningar. Genom snabba insatser kan vi lägesbestämma läckagets position genom akustisk teknik och korrelationsanalyser. På så sätt kan vi, tack vare hög träffsäkerhet, lösa problem med akuta läckage.

Underhåll – ett preventivt arbete

Aquademica arbetar inte endast med akuta uppdrag utan även med planerade underhållsarbeten för att kontrollera statusen på exempelvis ett ledningsnät. Som ett av få företag i Sverige erbjuder Aquademica sina kunder bilburen värmefotografering, så kallad termografering, av fjärrvärmenät. På detta sätt kan vi bedöma statusen av isoleringen på ledningsnätet och upptäcka eventuella brister innan skadan är ett faktum. Vi verifierar och rangordnar de upptäckta felen där kunden efter avslutad mätning får ta del av detaljrika rapporter. Genom att låta oss kontrollera statusen på ert ledningsnät kan stora besparingar göras. Ett preventivt arbete kan i högsta grad bidra till att många läckage och fel undviks. Detta är en tjänst som främst riktar sig till fjärrvärmeverk.

Aquademica erbjuder snabba insatser vid akuta problem samt planerings- och underhållsarbete för att fastställa statusen på nätet och därmed undvika framtida läckage. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan lösa just ert problem.

Om oss