Hem / Tjänster / Lukt / Fettavskiljare

Fettavskiljare

Fettavskiljare skall enligt EN1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation av fettavskiljare för fastigheter som har restauranger och storkök som hyresgäster.

Fett i avloppsvattnet orsakar problem i avloppsledningar och pumpstationer. Fettet ansamlas i ledningsnätet och kan då orsaka stopp med översvämningsskador och utsläpp av orenat avloppsvatten i vattendragen som följd. Ansamlat fett kan också ge problem med bildning av svavelväte, vilket medför risk för frätskador i ledningar samt risker ur arbetsmiljösynpunkt.

Även om fettavskiljaren är en nödvändighet ställer den nästan alltid till med problem för de hyresgäster som finns i närheten. Lukten från anordningen sprider sig ofta ut via ventilationskanaler, avluftningsrör eller direkt ifrån rummet där fettavskiljaren är placerad.

Kontakta Aquademica för mer information.

Om oss