Hem / Tjänster / Mögel / Ohälsa

Ohälsa / Mögelallergi

Mögelhus

Mögelallergi och ohälsa orsakas av mikrobiell tillväxt och det är främst mögelsporerna som ger sjukdomssymptom och avger dålig lukt. Har du drabbats av så kallade sjuka hus-symptom bör du undersöka om lokalerna där symptomen uppstår är drabbade av fuktskador eller mögel.

Miljön i vår bostad eller byggnader vi vistas i påverkas av såväl byggnaden, dess tekniska installationer, dess skötsel och användning. Emissioner från nya byggnadsmaterial, som är en effekt av energikrisens energibesparande åtgärder, har länge diskuterats som bidragande orsak till ökad ohälsa. Även betydelsen av livsstil och levnadsvanor kan ha stor påverkan. Våra vädringsvanor, städrutiner och användning av kemikalier, innehav av husdjur, rökning och matlagning har alla betydelse på såväl temperatur, drag och luftfuktighet som luftkvaliteten (lukter, damm, partiklar, tobaksrök, koldioxidhalt). Otillräcklig ventilation i samband med försämrad luftkvalitet kan leda till förhöjda halter av dammpartiklar.

Hög luftfuktighet eller fuktskador orsakade under exempelvis byggnation, kan bland annat främja tillväxt av mögel och andra mikroorganismer. Överkänslighet samt allergiska och astmatiska symtom har visat sig vara kopplade till innemiljön i bostaden. Symtom kallat “Sjuka hus-symtom” påvisar också ett samband mellan ohälsa och innemiljö, genom till exempel trötthet, hosta, huvudvärk eller irriterade luftvägar.

Vi hjälper dig

Vi på Aquademica utför luft-, fukt- och mögelutredningar i inomhusmiljö där vi fastställer skadeorsak genom kontrollmätningar och vid behov friläggning, kontrollen utförs främst med fuktmätare men ibland krävs även kompletterande provtagningar och analyser.

Efter vår utredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll.
I protokollet redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats.
I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemet.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Om oss